Често задавани въпроси


Какво е GRUPO.BG?

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА GRUPO.BG „ГРУПО” ЕООД гр.София, бул. "Евлоги Георгиев" № 25 ет.1; ап.1 ЕИК BG101695901 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет Чл.1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „ГРУПО” ЕООД, ЕИК BG101695901, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 („Оператор”), и посетителите на сайта GRUPO.BG („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта GRUPO.BG е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия. Чл.2. (1) GRUPO.BG извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби. (2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничено време. Данни за „ГРУПО” ЕООД Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите: 3.1. Наименование на Оператора: „ГРУПО” ЕООД; 3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София бул. "Евлоги Георгиев" № 25 ап.1 3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Софиябул. "Евлоги Георгиев" № 25  3.4. Данни за кореспонденция: 3.4.1. Адрес –гр. София, район София бул. "Евлоги Георгиев" № 25; 3.4.2. Адрес на електронна поща: info@grupo.bg 3.5. Вписване в публични регистри: 3.5.1. Търговски регистър: ЕИК BG101695901 3.6. Надзорни органи: 3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg; 3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg. Определения Чл. 4. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта GRUPO.BG, имат следния смисъл: 4.1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.grupo.bg, собственост на и администриран от ”ГРУПО” ЕООД. 4.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта. 4.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик. 4.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни. 4.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. 4.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа. 4.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове. 4.8. „СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки. 4.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка. 4.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга. 4.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка. 4.12. „КУПОН” - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги). II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ GRUPO.BG Характер на услугите Чл. 5. Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите/Купоните се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта. „GRUPO.BG” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците. III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА GRUPO.BG Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случай GRUPO.BG не възстановява обратно пари. Чл.7 GRUPO.BG. няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен. Чл.8. (1) Екипът на GRUPO.BG извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци. (2)Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на GRUPO.BG служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. Чл.9. (1)„.ГРУПО” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „ГРУПО” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП). (2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност). (2) „ГРУПО” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „ГРУПО” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА GRUPO.BG(„ГРУПО” ЕООД). Чл.11 „ГРУПО.” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези: - при наличие на условие за активиране на сделката - минимален брой клиенти и при недостигане на този минимален брой, „ГРУПО” ЕООД се задължава да възстанови на клиентите, преведените по сметката на Дружеството парични средства. - Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта. V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери/Купони (Стоки/Услуги). VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Чл.13. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери/Купони, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните: 13.1.1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство. 13.1.2. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. 13.1.3. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация. 13.1.4. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. 13.1.5. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща. 13.1.6. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на GRUPO.BG, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на информация, от което са последвали щети за Потребителя. 13.1.7. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката. 13.1.8. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж. 13.1.9. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери/Купони. 13.2. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна. VII. СДЕЛКА Чл.14.1. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги. 14.1.1. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия. 14.1.2. Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случай на Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно, закупувайки Купони, същите преплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите/Купоните се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата. 14.1.3. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга (минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество. 14.1.4. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери/Купони. 14.1.5. Закупените Ваучери/Купони ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”). 14.1.6. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери/Купони те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно. 14.2. Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери/Купони се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване. VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ Чл.15. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи сега”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер/Купон. При закупуване на Ваучера/Купона, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване. 15.1. Ако не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер/ Купон. Ваучерът/Купонът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел). 15.2. За да се осъществи покупката на съответния Ваучер/Купон, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление. 15.3. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери/Купони: ePay, eBG ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay касово плащане в произволно издадена банка по сметка на "ГРУПО" ЕООД, за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на "ГРУПО" ЕООД изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечати преди употребата му. 15.4. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. IX. ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 16.1. В срок до 2 (два) работни ден от получаване на плащането съгласно т. 15.3. по-горе, Операторът изпраща в профила в GRUPO.BG "МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице. 16.2. За да се използва закупеният Ваучер/Купон, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения. 16.3. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката. 16.4. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). След изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена. 16.5. Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („У…Н”), който служи като средство за контрол и отчетност. 16.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице – приносител на Ваучера/Купона упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент. 16.7. Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги). 16.8. Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик. 16.9. Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане. 16.10. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава. 16.11. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер. 16.12 Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва. X. ОТГОВОРНОСТ Чл.17 Отговорност на „ГРУПО” ЕООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори. 17.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание. 17.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива. 17. 3. Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11. По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери/Купони по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите. XII. ИНФОРМАЦИЯ Чл.19. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на т. 18.3. от настоящите Общи условия за ползване. XIII. ДОСТЪП ДО САЙТА Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране. Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия. XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ Конфиденциалност и защита на личните данни Чл.22.. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони, Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги. Интелектуална собственост Чл.23. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Промени в настоящите Общи условия за ползване Чл.24. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване. Приложимо право и компетентност при решаване на спорове Чл.25. Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на Сайта, е Българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища. Чл.26 . Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила. ВАЖНО ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ОТ www.grupo.bg Съгласно чл. 50 В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия: Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва. б) Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейла на търговеца. При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 14.02.2011г.


Как да пазарувам в GRUPO.BG?

„ГРУПО” ЕООД гр.София ул.6-ти Септември №33; ет.1; ап.1 ЕИК BG101695901

След като си харесате оферта от GRUPO.BG, натиснете бутона „Купи”. В случай, че дадената оферта предлага повече от една ценова опция, изберете пакета, който желаете да ползвате. За да може да пазарувате в GRUPO.BG, трябва да се регистрирате в сайта, а ако вече имате регистрация, трябва да влезете в своя профил. Разбира се, винаги можете да споделите офертата, която сте харесали или закупили, в социалните мрежи със своите приятели.


Как става плащането на оферти в GRUPO.BG?

GRUPO.BG поддържа всички популярни методи за електронни разплащания на територията на България. Ние предлагаме плащане с ePay.bg , eBG.bg ,EasyPay , PayPal.com и чрез банков превод. На страница „Поръчки” изберете предпочитания от Вас метод и ще бъдете прехвърлен към страницата за плащане.


Кога ще получа своя ваучер?

В срок до 2 (два) работни дни от получаване на плащането операторът изпраща в профила в GRUPO.BG  в "моите ваучери" на съответния клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице.


Афилиейт програма на GRUPO.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА GRUPO.BG

„ГРУПО” ЕООД
гр.София
ул.6-ти Септември №33; ет.1; ап.1
ЕИК BG101695901

 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет

Чл.1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „ГРУПО” ЕООД, ЕИК BG101695901, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 („Оператор”), и посетителите на сайта GRUPO.BG („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта GRUPO.BG е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Чл.2. (1) GRUPO.BG извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.

(2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничено време.

Данни за „ГРУПО” ЕООД

Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

3.1. Наименование на Оператора: „ГРУПО” ЕООД;

3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1

3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1

3.4. Данни за кореспонденция:

3.4.1. Адрес –гр. София, район София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1;

3.4.2. Адрес на електронна поща: info@grupo.bg

3.5. Вписване в публични регистри:

3.5.1. Търговски регистър: ЕИК BG101695901

3.6. Надзорни органи:

3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

Определения

Чл. 4. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта GRUPO.BG, имат следния смисъл:

4.1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.grupo.bg, собственост на и администриран от ”ГРУПО” ЕООД.

4.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта.

4.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик.

4.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

4.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

4.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

4.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.

4.8. „СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

4.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.

4.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.

4.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка.

4.12. „КУПОН” - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги).

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ GRUPO.BG

Характер на услугите

Чл. 5. Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите/Купоните се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта. „GRUPO.BG” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА GRUPO.BG

Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случай GRUPO.BG не възстановява обратно пари.

Чл.7 GRUPO.BG. няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен.

Чл.8. (1) Екипът на GRUPO.BG извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.

(2)Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на GRUPO.BG служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. 

Чл.9. (1)„.ГРУПО” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „ГРУПО” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП).

(2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. 

Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност).

(2) „ГРУПО” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „ГРУПО” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА GRUPO.BG(„ГРУПО” ЕООД). 

 Чл.11 „ГРУПО.” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези:

- при наличие на условие за активиране на сделката - минимален брой клиенти и при недостигане на този минимален брой, „ГРУПО” ЕООД се задължава да възстанови на клиентите, преведените по сметката на Дружеството парични средства.

- Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.

V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

 Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери/Купони (Стоки/Услуги).

VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 Чл.13. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери/Купони, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните:

13.1.1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.

13.1.2. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

13.1.3. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация.

13.1.4. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

13.1.5. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща.

13.1.6. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на GRUPO.BG, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на информация, от което са последвали щети за Потребителя.

13.1.7. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

13.1.8. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж.

13.1.9. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери/Купони.

13.2. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна.

VII. СДЕЛКА

 Чл.14.1. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги.

14.1.1. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия.

14.1.2. Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случай на Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно, закупувайки Купони, същите преплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите/Купоните се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата.

14.1.3. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга (минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.

14.1.4. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери/Купони.

14.1.5. Закупените Ваучери/Купони ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”).

14.1.6. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери/Купони те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.

14.2. Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери/Купони се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване.

VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ

Чл.15. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи сега”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер/Купон. При закупуване на Ваучера/Купона, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване.

15.1. Ако не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер/ Купон. Ваучерът/Купонът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел).

15.2. За да се осъществи покупката на съответния Ваучер/Купон, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.

15.3. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери/Купони: ePay, eBG ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay  касово плащане в произволно издадена банка по сметка на "ГРУПО" ЕООД, за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на "ГРУПО" ЕООД изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечати преди употребата му.

15.4. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

IX.  ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 

 16.1. В срок до 2 (два) работни ден от получаване на плащането съгласно т. 15.3. по-горе, Операторът изпраща в профила в GRUPO.BG "МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице.

16.2. За да се използва закупеният Ваучер/Купон, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения.

16.3. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката.

16.4. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). След изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена.

16.5. Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („У…Н”), който служи като средство за контрол и отчетност.

16.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице – приносител на Ваучера/Купона упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент.

16.7. Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги).

16.8. Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик.

16.9. Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.

16.10. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.

16.11. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер.

16.12 Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.

 X. ОТГОВОРНОСТ

Чл.17  Отговорност на „ГРУПО” ЕООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори.

17.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание.

17.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.

17. 3. Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11. По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери/Купони по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите.

XII. ИНФОРМАЦИЯ

 Чл.19. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на т. 18.3. от настоящите Общи условия за ползване.

XIII.  ДОСТЪП ДО САЙТА

 Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Конфиденциалност и защита на личните данни 

Чл.22.. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони, Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

Интелектуална собственост

Чл.23. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

Промени в настоящите Общи условия за ползване

Чл.24. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

Приложимо право  и компетентност при решаване на спорове

Чл.25.  Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на Сайта, е Българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища.

Чл.26 . Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

ВАЖНО ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ОТ www.grupo.bg

Съгласно чл. 50  В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия:

Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба.    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.

Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

б) Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници

в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на  имейла на търговеца.

При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца.

Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 14.02.2011г.

 

II

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА GRUPO.BG „ГРУПО” ЕООД гр.София ул.6-ти Септември №33; ет.1; ап.1 ЕИК BG101695901 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет Чл.1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „ГРУПО” ЕООД, ЕИК BG101695901, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 („Оператор”), и посетителите на сайта GRUPO.BG („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта GRUPO.BG е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия. Чл.2. (1) GRUPO.BG извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби. (2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничено време. Данни за „ГРУПО” ЕООД Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите: 3.1. Наименование на Оператора: „ГРУПО” ЕООД; 3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 3.4. Данни за кореспонденция: 3.4.1. Адрес –гр. София, район София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1; 3.4.2. Адрес на електронна поща: info@grupo.bg 3.5. Вписване в публични регистри: 3.5.1. Търговски регистър: ЕИК BG101695901 3.6. Надзорни органи: 3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg; 3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg. Определения Чл. 4. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта GRUPO.BG, имат следния смисъл: 4.1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.grupo.bg, собственост на и администриран от ”ГРУПО” ЕООД. 4.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта. 4.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик. 4.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни. 4.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. 4.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа. 4.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове. 4.8. „СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки. 4.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка. 4.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга. 4.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка. 4.12. „КУПОН” - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги). II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ GRUPO.BG Характер на услугите Чл. 5. Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите/Купоните се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта. „GRUPO.BG” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците. III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА GRUPO.BG Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случай GRUPO.BG не възстановява обратно пари. Чл.7 GRUPO.BG. няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен. Чл.8. (1) Екипът на GRUPO.BG извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци. (2)Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на GRUPO.BG служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. Чл.9. (1)„.ГРУПО” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „ГРУПО” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП). (2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност). (2) „ГРУПО” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „ГРУПО” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА GRUPO.BG(„ГРУПО” ЕООД). Чл.11 „ГРУПО.” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези: - при наличие на условие за активиране на сделката - минимален брой клиенти и при недостигане на този минимален брой, „ГРУПО” ЕООД се задължава да възстанови на клиентите, преведените по сметката на Дружеството парични средства. - Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта. V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери/Купони (Стоки/Услуги). VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Чл.13. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери/Купони, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните: 13.1.1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство. 13.1.2. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. 13.1.3. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация. 13.1.4. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. 13.1.5. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща. 13.1.6. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на GRUPO.BG, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на информация, от което са последвали щети за Потребителя. 13.1.7. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката. 13.1.8. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж. 13.1.9. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери/Купони. 13.2. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна. VII. СДЕЛКА Чл.14.1. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги. 14.1.1. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия. 14.1.2. Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случай на Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно, закупувайки Купони, същите преплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите/Купоните се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата. 14.1.3. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга (минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество. 14.1.4. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери/Купони. 14.1.5. Закупените Ваучери/Купони ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”). 14.1.6. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери/Купони те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно. 14.2. Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери/Купони се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване. VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ Чл.15. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи сега”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер/Купон. При закупуване на Ваучера/Купона, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване. 15.1. Ако не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер/ Купон. Ваучерът/Купонът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел). 15.2. За да се осъществи покупката на съответния Ваучер/Купон, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление. 15.3. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери/Купони: ePay, eBG ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay касово плащане в произволно издадена банка по сметка на "ГРУПО" ЕООД, за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на "ГРУПО" ЕООД изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечати преди употребата му. 15.4. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. IX. ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 16.1. В срок до 2 (два) работни ден от получаване на плащането съгласно т. 15.3. по-горе, Операторът изпраща в профила в GRUPO.BG "МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице. 16.2. За да се използва закупеният Ваучер/Купон, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения. 16.3. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката. 16.4. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). След изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена. 16.5. Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („У…Н”), който служи като средство за контрол и отчетност. 16.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице – приносител на Ваучера/Купона упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент. 16.7. Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги). 16.8. Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик. 16.9. Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане. 16.10. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава. 16.11. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер. 16.12 Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва. X. ОТГОВОРНОСТ Чл.17 Отговорност на „ГРУПО” ЕООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори. 17.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание. 17.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива. 17. 3. Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11. По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери/Купони по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите. XII. ИНФОРМАЦИЯ Чл.19. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на т. 18.3. от настоящите Общи условия за ползване. XIII. ДОСТЪП ДО САЙТА Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране. Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия. XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ Конфиденциалност и защита на личните данни Чл.22.. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони, Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги. Интелектуална собственост Чл.23. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Промени в настоящите Общи условия за ползване Чл.24. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване. Приложимо право и компетентност при решаване на спорове Чл.25. Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на Сайта, е Българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища. Чл.26 . Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила. ВАЖНО ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ОТ www.grupo.bg Съгласно чл. 50 В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия: Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва. б) Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейла на търговеца. При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 14.02.2011г.


Възможно ли е над 50% отстъпка?

Възможно е! Бизнес моделът на нашия сайт GRUPO.BG успява, защото осигурява на клиентите си невиждани оферти във време на криза. По-голямото ни постижение обаче е, че обединяваме в едно пазаруването и дейността на социалните мрежи, които се опитват да остойностят факта, че имат огромна аудитория. Съответно ние правим всичко възможно да покажем, че бизнес моделът ни работи и че всеки би могъл да се възползва пълноценно от него, без по никакъв начин да бъде ощетен. Презумпцията, че плащайки по-малко, може би ще получиш по-малко, е успешно опровергана от нас, защото сме коректен посредник между търговеца и клиента. Нашите предимства са, че осигуряваме целенасочена реклама и достъп до нови клиенти, което води до множество покупки. Това ни дава възможност да получим от бизнеса, осигуряващ услуга в GRUPO.BG, невероятната отстъпка.

 


Нямам профил в системите за електронни разплащания, но имам банкова карта. Как мога да платя?

Вие притежавате дебитна или кредитна карта - проверете дали тя поддържа онлайн плащания. Разгледайте страниците на системите за електронни разплащания, които предлагаме, и вижте коя е най-удобна за Вас. В случай, че не желаете да откривате акаунт в която и да е от посочените системи, можете да платите без регистрация чрез eBG.bg.


Каква информация съдържа ваучерът?

Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („У…Н”), който служи като средство за контрол и отчетност.

Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съотвените Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност, в случай че трето лице – приносител на Ваучера/Купона - упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент.


Общи условия ГРУПО ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА GRUPO.BG „ГРУПО” ЕООД гр.София ул.6-ти Септември №33; ет.1; ап.1 ЕИК BG101695901 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет Чл.1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „ГРУПО” ЕООД, ЕИК BG101695901, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 („Оператор”), и посетителите на сайта GRUPO.BG („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта GRUPO.BG е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия. Чл.2. (1) GRUPO.BG извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби. (2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничено време. Данни за „ГРУПО” ЕООД Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите: 3.1. Наименование на Оператора: „ГРУПО” ЕООД; 3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1 3.4. Данни за кореспонденция: 3.4.1. Адрес –гр. София, район София ул.6-ти Септември 33 ет.1 ап.1; 3.4.2. Адрес на електронна поща: info@grupo.bg 3.5. Вписване в публични регистри: 3.5.1. Търговски регистър: ЕИК BG101695901 3.6. Надзорни органи: 3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg; 3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg. Определения Чл. 4. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта GRUPO.BG, имат следния смисъл: 4.1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.grupo.bg, собственост на и администриран от ”ГРУПО” ЕООД. 4.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта. 4.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик. 4.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни. 4.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. 4.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа. 4.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове. 4.8. „СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки. 4.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка. 4.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга. 4.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка. 4.12. „КУПОН” - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги). II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ GRUPO.BG Характер на услугите Чл. 5. Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите/Купоните се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта. „GRUPO.BG” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците. III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА GRUPO.BG Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случай GRUPO.BG не възстановява обратно пари. Чл.7 GRUPO.BG. няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен. Чл.8. (1) Екипът на GRUPO.BG извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци. (2)Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на GRUPO.BG служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. Чл.9. (1)„.ГРУПО” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „ГРУПО” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП). (2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност). (2) „ГРУПО” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „ГРУПО” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА GRUPO.BG(„ГРУПО” ЕООД). Чл.11 „ГРУПО.” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези: - при наличие на условие за активиране на сделката - минимален брой клиенти и при недостигане на този минимален брой, „ГРУПО” ЕООД се задължава да възстанови на клиентите, преведените по сметката на Дружеството парични средства. - Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта. V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери/Купони (Стоки/Услуги). VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Чл.13. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери/Купони, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните: 13.1.1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство. 13.1.2. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. 13.1.3. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация. 13.1.4. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. 13.1.5. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща. 13.1.6. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на GRUPO.BG, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „ГРУПО” ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на информация, от което са последвали щети за Потребителя. 13.1.7. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката. 13.1.8. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж. 13.1.9. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери/Купони. 13.2. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна. VII. СДЕЛКА Чл.14.1. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги. 14.1.1. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия. 14.1.2. Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случай на Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно, закупувайки Купони, същите преплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите/Купоните се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата. 14.1.3. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга (минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество. 14.1.4. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери/Купони. 14.1.5. Закупените Ваучери/Купони ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”). 14.1.6. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери/Купони те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно. 14.2. Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери/Купони се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване. VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ Чл.15. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи сега”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер/Купон. При закупуване на Ваучера/Купона, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване. 15.1. Ако не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер/ Купон. Ваучерът/Купонът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел). 15.2. За да се осъществи покупката на съответния Ваучер/Купон, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление. 15.3. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери/Купони: ePay, eBG ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay касово плащане в произволно издадена банка по сметка на "ГРУПО" ЕООД, за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на "ГРУПО" ЕООД изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечати преди употребата му. 15.4. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. IX. ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 16.1. В срок до 2 (два) работни ден от получаване на плащането съгласно т. 15.3. по-горе, Операторът изпраща в профила в GRUPO.BG "МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице. 16.2. За да се използва закупеният Ваучер/Купон, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения. 16.3. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката. 16.4. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). След изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена. 16.5. Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („У…Н”), който служи като средство за контрол и отчетност. 16.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице – приносител на Ваучера/Купона упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент. 16.7. Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги). 16.8. Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик. 16.9. Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане. 16.10. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава. 16.11. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер. 16.12 Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва. X. ОТГОВОРНОСТ Чл.17 Отговорност на „ГРУПО” ЕООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори. 17.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание. 17.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива. 17. 3. Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11. По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери/Купони по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите. XII. ИНФОРМАЦИЯ Чл.19. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на т. 18.3. от настоящите Общи условия за ползване. XIII. ДОСТЪП ДО САЙТА Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране. Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия. XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ Конфиденциалност и защита на личните данни Чл.22.. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони, Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги. Интелектуална собственост Чл.23. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Промени в настоящите Общи условия за ползване Чл.24. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване. Приложимо право и компетентност при решаване на спорове Чл.25. Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на Сайта, е Българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища. Чл.26 . Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила. ВАЖНО ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ОТ www.grupo.bg Съгласно чл. 50 В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия: Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва. б) Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейла на търговеца. При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 14.02.2011г.


Как да се информирате за новите оферти?

Абонирайте се в GRUPO.BG, като ни оставите своя e-mail, за да получавате незабавно и всеки ден офертите за своя град. Посещавайте всеки ден сайта GRUPO.BG, за да сте информиран и да пазарувате на възможно най-добрите цени.


Нямам банкова карта, но искам да купя оферта

Ако нямате банкова карта, подходяща за онлайн плащания, изберете опцията за разплащане в брой:

Можете да платите на касите на Easypay.

Можете да направите банков превод от всяка банка. Вижте как!

 


Какво друго трябва да знам за Ваучерите/Купоните?

Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги).

Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно определените промоционални Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик.

Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.

При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.

При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката, която му дава самият ваучер.


Как да пазарувате в GRUPO.BG?

След като си харесате оферта от GRUPO.BG, натиснете бутона „Купи”. В случай, че дадената оферта предлага повече от една ценова опция, изберете пакета, който бихте желали да ползвате. За да пазарувате в GRUPO.BG, трябва да се регистрирате в сайта, а ако вече имате регистрация, трябва да влезете в своя профил. Можете да споделяте любимите си оферти с приятелите си в социалните мрежи. 

 


Как да платя чрез PayPal.com ?

PayPal.com е международна система за електронни плащания. Поддържа всички видове кредитни карти, както и дебитни карти Visa Electron, които поддържат електронни плащания.

За да платите от PayPal.com, трябва предварително да имате регистриран акаунт, както и добавена и потвърдена банкова карта.

Когато пазарувате в GRUPO.BG, ще видите PayPal опцията само за покупки над 50 лева. 


Мога ли да ползвам ваучера за стоки, които са вече намалени?

Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.

 


Къде да намеря ваучера си, след като съм направил заявка за покупка?

След като изтече срокът за заявки в сайта, ще получите ваучера си в електронната си поща. Разпечатайте го и го използвайте,  когато решите - съгласно условията на избраната оферта.

Все още е необходимо ваучерът да е на хартиен носител в реалния свят! За съжаление използването на смартфони не е достатъчно голямо, за да може да представите по този начин ваучера на търговеца. Но бъдещето може да ни изненада...


Как да платя чрез ePay.bg

ePay.bg е българска система за електронни плащания. Тя поддържа всички видове дебитни и кредитни карти.

Ако имаш обикновена дебитна карта, която е добавена и потвърдена в акаунта ти в ePay.bg, можеш да платиш чрез нея.

Можеш да платиш и от вътрешна ePay.bg микросметка.


Трябва ли да използвам ваучера от GRUPO.BG още същия ден?

Не. Много оферти могат да бъдат ползвани в рамките на няколко месеца. За всяка оферта има определен срок, през който трябва да бъде използван ваучерът.


Как да платя чрез EasyPay

Ако искате да платите в брой на касите на Easypay (Изипей АД), изберете опцията „Easypay” от страницата. Така заявявате, че желаете да платите по този начин, и ще получите своя 10-цифрен код, който идентифицира предстоящото плащане. Запишете кода и отидете в най-близката за Вас каса на Easypay в страната. Лесно можете да откриете коя е тя, като проверите списъка с каси тук. Кажете, че искате да направите плащане чрез Easypay (Изипей АД) към интернет търговец, посочете име на фирма "Групо" ЕООД и представете 10-цифрения код. Платете стойността на ваучера и напълно автоматично ще го получите в профила си на страницата.

Сумата, която ще платите, ще бъде равна на обявената в сайта цена - без никакви допълнителни такси и удръжки.

Какъв е срокът за плащане, след като направя заявка за плащане в брой на касите на Easypay или плащане чрез банкомат?

Когато направите покупка чрез GRUPO.BG и изберете опцията „Плащане в брой на касите на EasyPay”, Вие запазвате един неактивен ваучер, който ще се активира, когато извършите плащането. Срокът за плащане е до два дни след изтичане на офертата. Същият срок важи и за плащанията чрез банкомат с B-Pay меню.

 

 

 


Защо сайтът изглежда странно и не работи?

Докато сърфираме в интернет, информацията от сайтовете и страниците, които посещаваме, се сваля временно в нашите компютри и когато ги посетим отново, те се зареждат по-бързо и ефективно. В паметта, наречена “кеш”, се пази информация с история за посещаваните сайтове и страници, както и пароли и други данни за дейността в интернет.

Когато един сайт има промени, възможно е кешът на компютъра ни да зареди стара версия и да имаме проблеми с визията и функционалността на сайта. В тези случаи е наложително да почистите стария кеш на браузъра си.

Ето как става това за някои от изброените по-горе браузъри:

http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=bg&answer=32050

Ако това не отстрани проблема, свържете се с нас на посочените контакти.


Ваучерът може ли да се използва на няколко пъти?

Ваучерът се използва еднократно за цялата си стойност, освен ако изрично не е упоменато друго.


Нямам възможност да платя онлайн. Какво да правя?

Какви са възможностите ?

Можете да платите в брой на касите на Easypay (Изипей АД) и техните партньори в цялата страна. Easypay e национална система за парични преводи с над 1400 каси в цялата страна. Easypay има много партньорски обекти, в които също можете да платите. Някои от партньорите са Централна Кооперативна Банка, Първа Инвестиционна Банка, Пикадили, Office 1 Superstore, Фантастико и бензиностанции OMV. Пълен и актуален списък с всички каси на Easypay може да намериш тук.

Как става плащането в брой на касите на Easypay?

Ако искате да платите в брой на касите на Easypay (Изипей АД), изберете опцията „Easypay” от страницата. Така заявявате, че желаете да платите по този начин и ще получите своя 10-цифрен код, който идентифицира предстоящото плащане. Запишете кода и отидете в най-близката за Вас каса на Easypay в страната. Лесно можете да откриете коя е тя, като провериште списъка с каси тук. Кажете, че искате да направите плащане чрез Easypay (Изипей АД) към интернет търговец, посочете име на фирма "Групо" ЕООД и представете 10-цифрения код. Платете стойността на ваучера и напълно автоматично ще го получите в профила си на страницата (да се сложи линк към моите ваучери).

Сумата, която ще платите, ще бъде равна на обявената в сайта цена - без никакви допълнителни такси и удръжки.

Какъв срок имам да платя, след като направя заявка за плащане в брой на касите на Easypay или плащане чрез банкомат?

Когато направите покупка чрез GRUPO.BG и изберете опцията „Плащане в брой на касите на EasyPay”, Вие запазвате един неактивен ваучер, който ще се активира, когато извършиште плащането. Срокът за плащане е до два дни след изтичане на офертата. Същият срок важи и за плащанията чрез банкомат с B-Pay меню.

 


Мога ли да използвам GRUPO.BG -ваучера за друга услуга, предлагана от същата фирма/организация?

Отстъпката може да се използва само за тази оферта, която е посочена в сайта. Същата услуга е посочена и във ваучера, който ще получиш на e-maila си.


Как да платя чрез банков превод?

Можете да заплатите ваучера си във всяка една българска банка.  

 
1.Направете заявка за ваучер  
От страницата на офертата натиснете бутона "Купи сега". Попълнете своите данни и посочете, че желаете да платите по банков път. Ще получите номера на поръчката, който се вписва като основание за плащане.   
    
2.Направете банков превод
 
Можете да заплатите съответната сума във всяка една българска банка. Когато нареждате превода, задължително посочете номера на поръчката като основание на плащането, за да може системата ни да го отчете коректно.Това са нашите банкови реквизити:  
 
„ГРУПО” ЕООД   СИБанк АД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG11BUIB 9888 1026 7792 00  - BGL

 
3.Вземете своя промо ваучер

 Веднага щом плащането постъпи в нашата сметка, ваучерът Ви ще бъде автоматично издаден със статус платен. Ще го намерите в сайта ни в личния си профил- Моите Ваучери, след вход с e-mail адрес и парола. При междубанков превод е възможно забавяне до 1 работен ден.      

 


Нямам банкова карта, но искам да купя оферта. Има ли други опции за плащане?

Ако нямате банкова карта, подходяща за онлайн плащания, изберете опцията за разплащане в брой на касите на Easypay.


Как и кога мога да използвам ваучера си?

За да се използвате закупеният Ваучер/Купон, разпечатайте го и го и представете на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения. 

Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката.

Те ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). След изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена.


Уеб дизайн, мобилни приложения от Онлайн Комерс ЕООД.